Brief an Europa : An Russlands Europäer - commentaires